STATUS PRAWNY

 

Szkoła Kwitnącej Myśli powstała jako przedsiębiorstwo społeczne. Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej zgodnie z art. 14 ust. 3 Prawa Oświatowego.

Tak jak we wszystkich szkołach podstawowych podstawą procesu nauczania będzie zgodność z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o systemie oświaty.
W efekcie tych prawnych obwarowań dzieci kończące edukację w naszej szkole otrzymywać będą takie same świadectwa jak wszystkie inne dzieci uczęszczające do szkół publicznych lub prywatnych.

 

 

Wyróżniać ją jednak będą metody realizowania tejże podstawy. Korzystać będziemy z różnych alternatywnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnianiem metod Marii Montessori (grupy dzieci w różnym wieku, duży nacisk na samodzielność, zastosowanie konkretnych pomocy naukowych stwarzających odpowiednie warunki nauki – „przygotowane otoczenie”). Nasze założenia bliskie będą jednak również szkołom waldorfskim (brak ocen, brak podręczników, edukacja zintegrowana) i demokratycznym (dzieci dysponują znaczną autonomią co do wyboru treści i metod nauczania, funkcjonowanie instytucji jest demokratyczne, ewaluacja wyników uczniów jest przedmiotem dialogu, tak jak i relacja z nauczycielami oparta jest na ciągłej wymianie doświadczeń i poglądów,

Czytaj więcej....

w której nauczyciel pełni jednak przede wszystkim rolę wnikliwego obserwatora i przewodnika, dostosowując metody dydaktyczne do poszczególnych dzieci w zależności od ich potrzeb). Ponadto za przykładem słynnej szkoły Summerhill nasza szkoła będzie neutralna światopoglądowo. Bardzo ważnym aspektem wychowania będzie kontakt z przyrodą i kształtowanie postaw proekologicznych.

ALTERNATYWA

HISTORIA

 

Pomysł stworzenia w Ostrowie Wielkopolskim alternatywnej szkoły podstawowej zrodził się na bazie doświadczeń związanych z ponad dwudziestoletnią wymianą polsko-niemiecką prowadzoną przez Młodzieżowy Dom Kultury. Jako uczestnik organizowanych wyjazdów, wolontariusz i przyjaciel tamtejszych pedagogów miałam okazję przeprowadzić szereg ciekawych dyskusji z pracownikami Dorfschule (Wiejskiej Szkoły) w Wallmow – Brandenburgia, Niemcy. Wielokrotnie hospitując zajęcia różnego typu przyglądałam się pracy tej placówki skupiającej grupę około 40 uczniów. Szkoła wykorzystuje różne alternatywne metody nauczania w zależności od preferencji poszczególnych nauczycieli. Odwiedziłam również inne szkoły alternatywne w tym regionie – w Prenzlau i w Angerműnde.

Czytaj więcej....

Konferencje i szkolenia, w których uczestniczyłam w różnych miastach Polski ugruntowały mnie w przekonaniu, że pomysł stworzenia szkoły podobnej do tej w Wallmow jest możliwy do zrealizowania w moim mieście i naprawdę wart podjęcia wszechstronnych wysiłków. Na konferencji w Leśniakowiźnie przyglądałam się pracy w klasie montessoriańskiej i rozmawiałam z twórcami tamtejszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Na kilkudniowej konferencji w Warszawie zadzierzgnęłam kontakt z dyrektorami Szkoły Montessori
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie. Dużym krokiem naprzód na drodze poznawania sposobu pracy opartej na metodach Montessori był dla mnie kurs nauczania tymi metodami w klasach 1-3 szkoły podstawowej, który odbył się w Przedszkolu nr. 220 (pracujący notabene właśnie w oparciu o zasady Marii Montessori). Ciekawych informacji dostarczyła mi też współpraca z dyrektorką prywatnej szkoły podstawowej „Mądra Sowa” w Ostrowie Wlkp. Wykorzystałam je pisząc pracę dyplomową kończąc kurs dla kierowników oświaty.
Sam pomysł na stworzenie alternatywnej szkoły podstawowej nosiłam w sobie od wielu lat, jednak realne działania w tym kierunku podjęłam w roku 2016. Ponieważ nie miałam wtedy żadnych zasobów finansowych, moim pierwszym krokiem ku realizacji zamierzeń była współpraca z Urzędem Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Zaproponowałam stworzenie w naszym mieście alternatywy edukacyjnej w zamian za użyczenie lokalu. Niestety pierwsze entuzjastyczne reakcje p. Prezydent nie przyniosły oczekiwanych efektów i po półtorarocznym okresie dyskusji projekt został odrzucony ze względu na niekorzystną finansowo konkurencję dla szkół publicznych. Mam jednak nadzieję, że możliwość współpracy z Urzędem Miasta nie jest jeszcze zupełnie stracona…
W tym roku udało mi się złożyć wniosek do Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, który uzyskał pozytywną opinie komisji przyznającej dotację ze środków Funduszu Europejskiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Szkoła Kwitnącej Myśli będzie zatem efektem realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim”. Znaczy to, że tworzymy przedsiębiorstwo społeczne według konkretnego planu i harmonogramu pod kierunkiem doświadczonych aktywistów i specjalistów różnych dziedzin.

Katarzyna Jackowiak, dyrektor

 

Szkoła Kwitnącej Myśli odwołuje się do znanej sentencji Marii Montessori:

„Pomóż mi zrobić to samemu”.

Praca naszych pedagogów skupia się zatem na:
– dostrzeganiu potrzeb indywidualnych wszystkich podopiecznych,
– kształtowaniu samodzielności naszych uczniów,
– odkrywaniu mocnych stron każdej osoby i budowaniu jej wiary we własne siły,
– poszukiwaniu razem z dziećmi zadowolenia i szczęścia płynącego z radości zdobywania informacji o otaczającym nas świecie.

 

MISJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła Kwitnącej Myśli kształtuje osobowości bogate w doświadczenia zdobywane w czasie wykonywania różnorodnych działań opartych na treściach zintegrowanych. W ten sposób każdy uczeń naszej szkoły zdobywa szerokie horyzonty, dzięki czemu będzie umiał w przyszłości z łatwością podejmować wszystkie decyzje życiowe w zgodzie z własnymi przekonaniami, potrzebami i zainteresowaniami. Rozwijanie tych ostatnich jest w naszej szkole priorytetowe, jako że wzbogacają one codzienność, nadają głębszy sens życiu i pozwalają na czerpanie satysfakcji z tego, czym się zajmujemy. Wzrastanie w przyjaznej atmosferze i w odpowiednio przygotowanym otoczeniu pozwala na rozbudzanie wyobraźni i kształtowanie twórczej postawy pozwalającej na niestandardowe rozwiązywanie rozmaitych zadań i problemów.

Czytaj więcej....

 

Twórczość natomiast przejawia się często w działaniach artystycznych, dlatego uczniowie mogą korzystać w szerokim zakresie z proponowanych warsztatów plastycznych.
Dzięki temu, że nasza szkoła tworzy niewielką społeczność, możliwe jest w niej tworzenie dobrych relacji w grupie. Praca nad nimi uczy wyrozumiałości i tolerancji, pełnego akceptowania odmienności i dostrzegania w niej wartości. Ciągłe obserwacje nauczycieli pozwalają na prowadzenie uczniów przez całkowicie zindywidualizowany proces nauczania, w którym jednak nie brakuje miejsca na współdziałanie w grupie i zespołowe tworzenie projektów. W każdej formie działania dzieci mają jednak szerokie możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej w zależności od osobistych preferencji.
Ważny dla życia szkoły jest także udział rodziców w tworzeniu zasad funkcjonowania i współtworzenie z nimi reguł postępowania obowiązujących wszystkich zaangażowanych w pracę naszej placówki. Ich głos w dyskusjach dotyczących organizacji zajęć, przekładający się na realne zmiany w procesie wychowawczym dzieci, daje jednocześnie możliwość wspólnego kierowania ich edukacją. Pomoc rodziców w tworzeniu odpowiednich warunków rozwoju naszych uczniów jest pierwszorzędnej wagi, gdyż mają oni wpływ nie tylko na to, co dzieje się z ich dziećmi w ramach zajęć szkolnych, ale przede wszystkim w czasie kontynuacji tych działań w domu, w czasie wolnym, w sytuacjach, gdzie zasady wpajane w sposób niejako sztuczny, mogą zaowocować w świecie zewnętrznym. Harmonia pomiędzy tym, co „tu” i „tam”, co wewnątrz i na zewnątrz, w szerokim rozumieniu przynosi spokój i pogodę ducha, które pozwalają osiągać równowagę w życiu „tu i teraz”. Dają też możliwość zbierania wielkiego potencjału energetycznego na przyszłość.
Patrząc w przyszłość musimy pamiętać o tym, że nasza egzystencja zależna jest od warunków środowiskowych w jakich żyjemy. W naszym interesie zatem jest kształtowanie postaw proekologicznych, dlatego na ten aspekt wychowania kładziemy duży nacisk. Z odpowiednich nawyków w życiu codziennym płyną korzyści nie tylko dla naszej planety, ale także dla naszego zdrowia. W trosce o obie te sprawy szkoła nasza promuje żywność wegetariańską i zachęca do ograniczania spożycia produktów mięsnych. Ponadto z tych samych względów niezwykle istotne jest dla nas spędzanie jak największej ilości czasu na świeżym powietrzu. Z jednej strony przebywanie wśród zieleni (dzięki bezpośredniemu dostępowi do ogrodu) wzbudza wrażliwość na naturalne otoczenie i daje poczucie szczęścia. Z drugiej strony uodparnia organizmy na zmienność warunków otoczenia. W naszej szkole w pełni wykwalifikowani nauczyciele wykorzystują metody najbardziej odpowiednie dla poszczególnych uczniów, czerpiąc inspiracje z wielu alternatywnych i nowatorskich koncepcji nauczania. Praca dydaktyczna przebiega według autorskich programów z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, między innymi opracowanych przez Marię Montessori.

 

Absolwent SKM będzie człowiekiem z poczuciem własnej wartości, samodzielnym, rozwijającym swoje zainteresowania, dokonującym świadomych wyborów, dbającym o dobro swoje i innych. Będzie tolerancyjny i ciekawy świata. Będzie nie tylko dbał o przestrzeganie podstawowych zasad etycznych, ale także zwracał szczególną uwagę na swój rozwój duchowy, mając na celu zachowanie równowagi wewnętrznej. Będzie prezentował postawę proekologiczną, uwzględniającą zdrowe odżywianie i korzystny dla ogólnego rozwoju tryb życia. Będzie aktywnym członkiem lokalnej społeczności, a także osobą wywierającą bezpośredni pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Będzie uczestniczył w życiu kulturalnym i politycznym swojego narodu. Będzie jednocześnie obywatelem świata, świadomym zarówno globalnych zagrożeń, jak i korzyści płynących ze współpracy w bardzo szerokim zakresie.

MODEL ABSOLWENTA

 

Dokumenty do pobrania

STATUT SZKOŁY