Oto najważniejsze elementy naszej szkolnej oferty nauczania:

  • Indywidualizacja nauczania
  • Wykwalifikowane grono pedagogiczne
  • Współpraca z rodzicami
  • Brak ocen, sprawdzianów i obowiązkowych zadań domowych
  • Harmonogram dnia bez dzwonków
  • Wszechstronny rozwój
  • Pielęgnowanie ciekawości świata
  • Wychowanie z dbałością o emocje
  • Pozytywne relacje
  • Kompetencje przyszłości

Indywidualizacja nauczania

W naszej szkole dzieci pracują w grupach mieszanych wiekowo według idei Marii Montessori. Dzięki temu każde dziecko wykonuje swoje zadania dostosowane do jego indywidualnych możliwości. Uczeń młodszy korzysta z pomocy starszych kolegów i rozwija swoje zainteresowania. Uczeń starszy powtarza wtedy materiał i występuje w roli przewodnika. To z kolei zwiększa jego poczucie wartości.

Nauczyciel ma pod opieką tylko kilkuosobową grupę. Może zatem każdemu dziecku poświęcić dużo czasu. Zwraca uwagę na preferencje każdego dziecka i bierze pod uwagę jego indywidualne potrzeby. Dostosowuje proces nauczania do jego osobistego tempa. Pozwala to osiągać optymalne efekty pracy.

Wykwalifikowane grono pedagogiczne

Każdy nauczyciel w naszej szkole ma odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wśród nich są trzy nauczycielki dyplomowane. Wiąże się to z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki zaangażowaniu całego grona pedagogicznego konsekwentnie realizujemy cele związane z naszą alternatywną koncepcją nauczania.

Nasza szkoła istnieje już 4 lata. W tym czasie zebraliśmy całkiem duży bagaż doświadczeń. Wychodzimy naprzeciw pojawiającym się wyzwaniom. Szukamy rozwiązań dobrych dla tych, którzy wstępują w naszą społeczność. Nasi nauczyciele dokształcają się w trybie ciągłym. Uczestniczą w rożnych formach doskonalenia zawodowego tj. warsztaty, szkolenia, prelekcje i konferencje. Dzielą się między sobą zdobywaną wiedzą. Ostatnia niezwykle cenna dla nas konferencja odbyła się w Gdańsku pt.: „Edukacja przyrodniczo-kulturowa w praktyce Montessori.” Uczestnictwo w niej było dla nas bardzo inspirujące.

Współpraca z rodzicami

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania naszej placówki jest organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego wspólnie z rodzicami. Zasięgamy ich opinii tworząc plan zajęć dodatkowych. Wspólnie organizujemy różne wydarzenia i spotkania. Na spotkaniach rodziców z nauczycielami wszyscy wymieniają się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zachowania i postępów w nauce poszczególnych dzieci. Razem omawiamy strategię postępowania w sytuacjach problemowych. Dzięki temu rodzice mają bezpośredni wpływ na życie szkoły.

Wspólne wycieczki dają nam możliwość integrowania się w szerokim zakresie. Zarówno dzieci, grono pedagogiczne, jak i rodzice chętnie uczestniczą w wyjazdach, które mają oprócz celów relaksacyjnych także wymiar edukacyjny.

Brak ocen, sprawdzianów i obowiązkowych zadań domowych

W ciągu całego roku szkolnego nie wystawiamy cząstkowych ocen liczbowych. Zgodnie z ideą Marii Montessori z zasady nie wprowadzamy kar ani nagród. Informacje zwrotne dotyczące postępów uczniów w nauce podajemy zazwyczaj w formie ustnej. Pisemne oceny opisowe pojawiają się rzadko, na przykład po pierwszym semestrze. Nie mamy też potrzeby przeprowadzania testów, gdyż nauczyciel pracuje z każdym dzieckiem na bieżąco (często w kontakcie jeden na jeden) i bardzo dobrze zna jego umiejętności.

Możliwe jest to również w klasach starszych. Nasi uczniowie uczą się w szkole zgodnie z własnymi potrzebami. Kiedy są już gotowi, zdają egzaminy klasyfikacyjne, aby uzyskać wymagane ustawowo oceny roczne wpisywane na świadectwo szkolne.

W szkole proponujemy szereg zajęć dodatkowych. Nasi uczniowie zdobywają umiejętności i wiedzę
w szerokim zakresie. Dzięki temu nie muszą wykonywać obowiązkowych zadań domowych. Wprowadzamy tę formę tylko po wcześniejszych ustaleniach i w odpowiedzi na indywidualne potrzeby.

Harmonogram dnia bez dzwonków

Dzieci rozpoczynają zajęcia w szkole o godzinie 8.00. Obowiązkowy czas pracy trwa do godziny 13.00. Po przerwie obiadowej odbywają się zajęcia dodatkowe – np. język obcy, różne warsztaty, sport. Optymalnie uczniowie przebywają w szkole 8 godzin do godziny 16.00. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dodatkowych na miejscu i braku zadań domowych mogą całe popołudnia i wieczory spędzać
z rodzicami, mają też dużo czasu dla siebie. Taki układ dnia pogłębia relacje między członkami rodziny
i zapewnia spokojny tryb życia.

Brak dzwonków zapewnia też w szkole spokojne przechodzenie do poszczególnych aktywności. Harmonogram dnia jest stały – oprócz wymienionych wyżej do punktów stałych należy też spotkanie
w kręgu i przerwa śniadaniowa. Brak dzwonków daje nam również możliwość zrobienia przerwy w pracy dziecka, które tego akurat potrzebuje.

Wszechstronny rozwój

Proponujemy w naszej szkole zajęcia dodatkowe z różnych dziedzin. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju naszych uczniów. Dlatego z jednej strony zachęcamy ich do kreatywności artystycznej
w dziedzinie plastyki. Na muzyce wspólnie śpiewamy i gramy na instrumentach. Z drugiej strony pokazujemy możliwości współczesnej techniki zarówno w wymiarze praktycznym – posługujemy się młotkiem, piłą i wkrętarką, jak i koncepcyjnym – tworzymy małe robociki i je programujemy. Oczywiście nie pomijamy języków obcych. Obecnie w naszej szkole odbywają się zajęcia z języka angielskiego
i języka niemieckiego.

Warto też zaznaczyć, że te i inne zagadnienia często się przenikają. Muzyka łączy się czasem z językiem angielskim przy śpiewaniu. Plastyka z techniką i szerzej pojętą nauką w czasie przeprowadzania eksperymentów. Na lekcjach językowych i muzycznych wprowadzamy ćwiczenia logopedyczne itd.

Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi działań szkolnych nasi uczniowie nie muszą popołudniami chodzić na korepetycje!

Pielęgnowanie ciekawości świata wśród zieleni (i nie tylko)

W procesie dydaktycznym niezwykle ważne jest, aby dziecko wykorzystywało swoją naturalną ciekawość świata. Co więcej – chodzi o to, aby ją bezustannie podtrzymywać i rozwijać. Myślimy o tym każdego dnia, kiedy prowadzimy zajęcia w naszym zielonym ogrodzie. Zawsze znajdujemy czas na to, żeby pochylić się nad pajączkiem lub zachwycić motylkiem.

Dbamy o ciekawość naszych uczniów i pobudzamy ją odwiedzając różne miejsca poza szkołą. Regularnie chodzimy na warsztaty do Muzeum Miasta. Różni specjaliści przekazują tam swoją wiedzę młodym umysłom. Zaglądamy do galerii na tymczasowe wystawy. Standardowo odwiedzamy bibliotekę, straż pożarną, komendę policji. Czasem zaglądamy do zakładów pracy, aby pokazywać różne zawody. Organizujemy spotkania z fascynatami takich tematów jak na przykład historia czy też zagraniczne podróże.

Dzięki temu nasi uczniowie zawsze zadają spontaniczne pytania. Często sami szukają na nie odpowiedzi. To uczestnictwo dzieci w rozmaitych aktywnościach szkolnych pogłębia ich zaangażowanie w życie szkoły, daje im satysfakcję i korzystnie wpływa na pozytywny stosunek do nauki.

Wychowanie z dbałością o emocje

Praca z dziećmi nieodłącznie związana jest z pracą nad emocjami. Uświadamiamy naszych uczniów, że ich emocje są ważne i przekazują im jakieś informacje. Uczymy, jak je dobrze wykorzystywać lub jak sobie z nimi radzić. Nie ma złych emocji, każda ma istotne znaczenie, zarówno smutek i złość, jak
i radość i szczęście.

Spotkania w kręgu są tym czasem w ciągu dnia, kiedy dzielimy się swoimi emocjami. Opowiadamy
o przeżyciach, wyrażamy ekscytację oczekiwania na jakieś wydarzenie. Czasem mówimy o złości i jej przyczynach, poszukujemy najlepszego remedium.

Pani pedagog reaguje w sytuacjach, w których potrzebna jest indywidualna rozmowa lub jakaś szczególna interwencja. Jeśli burza emocji jest wielka, nauczyciele zawsze są w kontakcie z rodzicami. Wspólnie poszukujemy dróg, na których emocje nas wzbogacają i pobudzają do rozwoju.

Pozytywne relacje

Niewielka ilość uczniów i nauczycieli sprzyja nawiązywaniu relacji. Z jednej strony częste indywidualne kontakty, z drugiej wspólne wycieczki sprawiają, że nasza szkolna społeczność oparta jest na wzajemnym zaufaniu i szczerości. Spotkania w kręgu stanowią dodatkowy element wiążący. Każdy uczeń może codziennie dzielić się z innymi swoimi przeżyciami, spostrzeżeniami lub propozycjami. Dzięki temu wiele o sobie wiemy. Nie jesteśmy zagubieni w masie nieznajomych osób.

Dodatkową okazją do pogłębiania relacji są wspólnie realizowane projekty. Różne zadania, lecz te same cele powodują poznawanie siebie nawzajem z różnych stron. Nauczyciele razem z uczniami poszerzają wiedzę o sobie i o świecie. Wszyscy uczymy się wyrażania swoich potrzeb i umiejętności zrozumienia potrzeb innych ludzi.

Kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości

Jednym z celów procesu kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie do funkcjonowania
w społeczeństwie przyszłości. Natomiast do umiejętności, które uznawane są obecnie za niezbędne do osiągnięcia tego celu należą: komunikacja, kooperacja, kreatywność i krytyczne myślenie. Te 4K dotyczą w zasadzie wszystkich opisanych powyżej aspektów naszej szkolnej rzeczywistości.

Najbardziej intensywnie są one obecne w naszych spotkaniach w kręgu. Dzięki nim nasi uczniowie codziennie uczą się formułowania wypowiedzi, przedstawiania swojego zdania, dyskutowania, argumentowania, podejmowania decyzji. Często omawiamy pomysły i propozycje dzieci. Przeprowadzamy głosowania, aby określić kierunki działania. W ten sposób dzieci uświadamiają sobie, na czym polega demokracja, nabierają pewności siebie i wiary w możliwość wpływania na swoje otoczenie.

Niewątpliwie do kompetencji przyszłości należy również SAMODZIELNOŚĆ, ale o tym możecie poczytać w kolejnym artykule.