STATUS PRAWNY

Szkoła Kwitnącej Myśli powstała jako przedsiębiorstwo społeczne. Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej zgodnie z art. 14 ust. 3 Prawa Oświatowego.

Tak jak we wszystkich szkołach podstawowych podstawą procesu nauczania będzie zgodność z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o systemie oświaty.
W efekcie tych prawnych obwarowań dzieci kończące edukację w naszej szkole otrzymywać będą takie same świadectwa jak wszystkie inne dzieci uczęszczające do szkół publicznych lub prywatnych.

Szkoła Kwitnącej Myśli realizuje podstawę programową wykorzystując różne alternatywne metody nauczania. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje pedagogiczna myśl Marii Montessori. Tworzymy grupy dzieci w różnym wieku, kładziemy duży nacisk na samodzielność, korzystamy z pomocy naukowych, aby dzieci pracowały jak najwięcej doświadczając. Do tego wszystkiego stwarzamy odpowiednie warunki nauki, czyli „przygotowane otoczenie”. Nasze założenia bliskie są jednak również szkołom waldorfskim (brak oceniania) i demokratycznym (dzieci dysponują znaczną autonomią, co do wyboru treści i sposobu uczenia się).
Czytaj_więcej;

Codzienne spotkania w kręgu dają naszym uczniom możliwość ciągłego pogłębiania relacji, dzielenia się wrażeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi życia szkoły i nie tylko, wypowiadania się na różne tematy. Wspólnie decydujemy o wielu sprawach. Kontakt z nauczycielami oparty jest na ciągłej wymianie doświadczeń i poglądów. Nauczyciel pełni przede wszystkim rolę wnikliwego obserwatora i przewodnika, dostosowując metody dydaktyczne do poszczególnych dzieci w zależności od ich potrzeb. Ponadto za przykładem słynnej szkoły Summerhill nasza szkoła jest neutralna światopoglądowo. Bardzo ważnym aspektem wychowania jest kontakt z przyrodą i kształtowanie postaw proekologicznych.

ALTERNATYWA

HISTORIA

Pomysł stworzenia w Ostrowie Wielkopolskim alternatywnej szkoły podstawowej zrodził się na bazie doświadczeń związanych z ponad dwudziestoletnią wymianą polsko-niemiecką prowadzoną przez Młodzieżowy Dom Kultury. Jako uczestnik organizowanych wyjazdów, wolontariusz i przyjaciel tamtejszych pedagogów miałam okazję przeprowadzić szereg ciekawych dyskusji z pracownikami Dorfschule (Wiejskiej Szkoły) w Wallmow – Brandenburgia, Niemcy. Wielokrotnie hospitując zajęcia różnego typu przyglądałam się pracy tej placówki skupiającej grupę około 40 uczniów. Szkoła wykorzystuje różne alternatywne metody nauczania w zależności od preferencji poszczególnych nauczycieli. Odwiedziłam również inne szkoły alternatywne w tym regionie – w Prenzlau i w Angerműnde.

Czytaj_więcej;

Konferencje i szkolenia, w których uczestniczyłam w różnych miastach Polski ugruntowały mnie w przekonaniu, że pomysł stworzenia szkoły podobnej do tej w Wallmow jest możliwy do zrealizowania w moim mieście i naprawdę wart podjęcia wszechstronnych wysiłków. Na przykład na konferencji w Leśniakowiźnie przyglądałam się pracy w klasie montessoriańskiej i rozmawiałam z twórcami tamtejszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Na kilkudniowej konferencji w Warszawie zadzierzgnęłam kontakt z dyrektorami Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie. Dużym krokiem naprzód na drodze poznawania sposobu pracy opartej na metodach Montessori był dla mnie kurs nauczania tymi metodami w klasach 1-3 szkoły podstawowej, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi.
Sam pomysł na stworzenie alternatywnej szkoły podstawowej nosiłam w sobie od wielu lat, jednak realne działania w tym kierunku podjęłam w roku 2016. Wszechstronne przygotowania trwały 3 lata. W roku 2019 powstała Szkoła Kwitnącej Myśli. Nastąpiło to dzięki wsparciu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego – „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim”. Nadal tworzymy przedsiębiorstwo społeczne według konkretnego planu pod kierunkiem doświadczonych aktywistów i specjalistów z różnych dziedzin.
Katarzyna Jackowiak, dyrektor

Katarzyna Jackowiak, dyrektor

Szkoła Kwitnącej Myśli odwołuje się do znanej sentencji Marii Montessori:

„Pomóż mi zrobić to samemu”.

Praca naszych pedagogów skupia się zatem na:
– dostrzeganiu potrzeb indywidualnych wszystkich podopiecznych,
– kształtowaniu samodzielności naszych uczniów,
– odkrywaniu mocnych stron każdej osoby i budowaniu jej wiary we własne siły,
– poszukiwaniu razem z dziećmi zadowolenia i szczęścia płynącego z radości zdobywania informacji o otaczającym nas świecie.

MISJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY

Szkoła Kwitnącej Myśli kształtuje osobowości bogate w doświadczenia zdobywane w czasie wykonywania różnorodnych działań opartych na treściach zintegrowanych. W ten sposób każdy uczeń naszej szkoły zdobywa szerokie horyzonty, dzięki czemu będzie umiał w przyszłości z łatwością podejmować wszystkie decyzje życiowe w zgodzie z własnymi przekonaniami, potrzebami i zainteresowaniami. Rozwijanie tych ostatnich jest w naszej szkole priorytetowe, jako że wzbogacają one codzienność, nadają głębszy sens życiu i pozwalają na czerpanie satysfakcji z tego, czym się zajmujemy. Wzrastanie w przyjaznej atmosferze i w odpowiednio przygotowanym otoczeniu pozwala na rozbudzanie wyobraźni i kształtowanie twórczej postawy pozwalającej na niestandardowe rozwiązywanie rozmaitych zadań i problemów.

Czytaj_więcej;

Twórczość natomiast przejawia się często w działaniach artystycznych, dlatego uczniowie mogą korzystać w szerokim zakresie z proponowanych warsztatów plastycznych.
Dzięki temu, że nasza szkoła tworzy niewielką społeczność, możliwe jest w niej tworzenie dobrych relacji w grupie. Praca nad nimi uczy wyrozumiałości i tolerancji, pełnego akceptowania odmienności i dostrzegania w niej wartości. Ciągłe obserwacje nauczycieli pozwalają na prowadzenie uczniów przez całkowicie zindywidualizowany proces nauczania, w którym jednak nie brakuje miejsca na współdziałanie w grupie i zespołowe tworzenie projektów. W każdej formie działania dzieci mają jednak szerokie możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej w zależności od osobistych preferencji.
Ważny dla życia szkoły jest także udział rodziców w tworzeniu zasad funkcjonowania i współtworzenie z nimi reguł postępowania obowiązujących wszystkich zaangażowanych w pracę naszej placówki. Ich głos w dyskusjach dotyczących organizacji zajęć, przekładający się na realne zmiany w procesie wychowawczym dzieci, daje jednocześnie możliwość wspólnego kierowania ich edukacją. Pomoc rodziców w tworzeniu odpowiednich warunków rozwoju naszych uczniów jest pierwszorzędnej wagi, gdyż mają oni wpływ nie tylko na to, co dzieje się z ich dziećmi w ramach zajęć szkolnych, ale przede wszystkim w czasie kontynuacji tych działań w domu, w czasie wolnym, w sytuacjach, gdzie zasady wpajane w sposób niejako sztuczny, mogą zaowocować w świecie zewnętrznym. Harmonia pomiędzy tym, co „tu” i „tam”, co wewnątrz i na zewnątrz, w szerokim rozumieniu przynosi spokój i pogodę ducha, które pozwalają osiągać równowagę w życiu „tu i teraz”. Dają też możliwość zbierania wielkiego potencjału energetycznego na przyszłość.
Patrząc w przyszłość musimy pamiętać o tym, że nasza egzystencja zależna jest od warunków środowiskowych w jakich żyjemy. W naszym interesie zatem jest kształtowanie postaw proekologicznych, dlatego na ten aspekt wychowania kładziemy duży nacisk. Z odpowiednich nawyków w życiu codziennym płyną korzyści nie tylko dla naszej planety, ale także dla naszego zdrowia. W trosce o obie te sprawy szkoła nasza promuje żywność wegetariańską i zachęca do ograniczania spożycia produktów mięsnych. Ponadto z tych samych względów niezwykle istotne jest dla nas spędzanie jak największej ilości czasu na świeżym powietrzu. Z jednej strony przebywanie wśród zieleni (dzięki bezpośredniemu dostępowi do ogrodu) wzbudza wrażliwość na naturalne otoczenie i daje poczucie szczęścia. Z drugiej strony uodparnia organizmy na zmienność warunków otoczenia. W naszej szkole w pełni wykwalifikowani nauczyciele wykorzystują metody najbardziej odpowiednie dla poszczególnych uczniów, czerpiąc inspiracje z wielu alternatywnych i nowatorskich koncepcji nauczania. Praca dydaktyczna przebiega według autorskich programów z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, między innymi opracowanych przez Marię Montessori.

Absolwent SKM będzie człowiekiem z poczuciem własnej wartości, samodzielnym, rozwijającym swoje zainteresowania, dokonującym świadomych wyborów, dbającym o dobro swoje i innych. Będzie tolerancyjny i ciekawy świata. Będzie nie tylko dbał o przestrzeganie podstawowych zasad etycznych, ale także zwracał szczególną uwagę na swój rozwój duchowy, mając na celu zachowanie równowagi wewnętrznej. Będzie prezentował postawę proekologiczną, uwzględniającą zdrowe odżywianie i korzystny dla ogólnego rozwoju tryb życia. Będzie aktywnym członkiem lokalnej społeczności, a także osobą wywierającą bezpośredni pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Będzie uczestniczył w życiu kulturalnym i politycznym swojego narodu. Będzie jednocześnie obywatelem świata, świadomym zarówno globalnych zagrożeń, jak i korzyści płynących ze współpracy w bardzo szerokim zakresie. Będzie dążył do osobistego szczęścia bez względu na to, czy zdecyduje się być naukowcem, nauczycielem, konserwatorem zabytków, kucharzem, kasjerem w supermarkecie czy murarzem.

MODEL ABSOLWENTA

Dokumenty do pobrania: STATUT SZKOŁY